Chuyển đổi số

  • PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO LỚP 10

  • Date Format: MM slash DD slash YYYY
  • Thông tin phụ huynh (Cha/Người giám hộ trực tiếp)

  • Thông tin phụ huynh (Mẹ/Người giám hộ trực tiếp)

  • Kết quả thí sinh chỉ được công nhận khi thí sinh có kết quả học tập và xếp loại hạnh kiểm năm lớp 9 đạt từ loại khá trở lên