Giao lưu võ thuật

Thời gian

13:00 - 30/11/2019

Địa điểm

Nhà thể chất